110 بازی سرگرم کننده و مفید برای کودکان نویسنده کاترین ژولت

فهرست 110 بازی سرگرم کننده و مفید برای کودکان نویسنده کاترین ژولت

برای مطالعه هر مقاله روی عنوان ان کلیک کنید


بازی پرکردن اشکال

آماده کردن بازی:

برای هر بازیکن روی کارتنی سبک . مجموعه ای ازاشکال هندسی مثل : مستطیل مربع دایره دایره مثلث شش ظلعی وهشت ضلعی راجدا کنید .

با خرید حداقل 3 میلیون تومان از مزایای خرید با قیمت عمده بهره مند شوید.

فایده بازی:

هریک ازبازیکنان بایدطبق دستورات سرمربی این اشکال راروی یکدیگر قرار دهند.
آنان ازاین طریق بامعنی بالاوزیرآشنا می شوند.درعین حال با اشکال هندسی نیز آشنا میگردند.

تعدادبازیکنان:

تعداد بازیکنان برحسب مساحت موجود تعیین می شود.

قوانین بازی:

کودکان را در سالنی پخش کنید و مجموعه یی کامل از اشکال کارتنی را در اختیارهریک از آنها بگذارید .
سپس از هرکدام ازآنها بخواهید پشت به دیگری بنشیند و شروع به پرکردن اشکال کند .
قبل از آن ترتیب اشکال راروی کاغذ بنویسید.

مثال:

به انها بگویید دایره رازیرمربع وبالای شش ضلعی قراردهند.هشت ضلعی رازیرذوذنقه ومربع مستطیل را بین مربع و هشت ضلعی مثلث را بالای  مستطیل وزیرذوذنقه ومربع رابین مستطیل ودایره بگذارند.ترتیب اشکال به شکل زیر :
ذوزنقه . مثلث . هشت ضلعی . مستطیل . مربع . دایره و شش ضلعی ترتیب اشکالی راکه هرکودک روی زمین گذاشته است .
باترتیبی که روی کاغذنوشته اید مشاهده کنید.

مدت بازی:

تقریبا15دقیقه این بازی طول میکشد این بازی نیازبه تمرکز کودکان ندارد به همین دلیل میتوان این بازی رابه راحتی انجام داد.


بازی منظره مبهم

منظره مبهم

آماده کردن بازي:

کاغذ . مدادوپاک کني را در اختيار هرکودک بگذاريد . سپس مدادهاي رنگي راوسط ميزقرارادهيد.

فايده بازي:

نقاشي کردن بابهانه يابه دليل يادگيري دستاوردهاي جديدمربوط به موقعيت مکاني راست چپ گوشه کنارپهلوو..

تعدادبازيکنان:

باتعدادصندلي هاي افرادميزتعيين ميشود.

قوانين بازي:

بگذاريد کودکان نقاشي هايي مثل : خانه درخت گل ابر و خورشيدر اکه دوست دارند بکشند.سپس آنها را راهنمايي کنيد تاهرشي را درمکاني معين قراردهند.

مثال :

به آنها بگوييد دروسط کاغذخانه اي بکشند.از در خانه تا پايين صفحه جاده اي رانقاشي کنند . دريک طرف جادهسه گل بکشنددرگوشه چپ پايين صفحه گربه اي کوچک نقاشي کنند . در گوشه بالا راست صفحه گربه اي کوچک نقاشي کنند در بالاي خانه ابري بزرگ که قسمتي ازخورشيدرامي پوشاند . نقاشي کنند . سپس در قسمت صفحه درختي راکه شاخه هاي آن باسطح خانه برخوردمي کند.بکشند.

مدت بازي:

باتوجه به اهميت نقاشي وجزيات آن بازي بين 20 تا 25 دقيقه درنوسان است.


بازي باشکر یا بدون شکر

شکر بازی

آماده کردن بازي:

ليستي طولاني ازغذ ا هاي شيرين و شور حدود 50 غذا را آماده کنيد.

فايده بازي:

مجبور نمودن کودکان براحاطه يافتن به طعم غذا و آشنايي با اضداد . مثل با – بدون.

تعدادبازيکنان:

4 يا 5 بازيکن ميباشد . در اين بازي جواب ها شفاهي است به همين دليل اگر تعداد بازيکنان به پنج نفر برسد ممکن است جلسه طولاني شود .

قانون بازي

به کودکان کلماتي رايکي پس ازديگري پيشنهاد دهيد و بگذاريد انها به صورت شفاهي جواب دهند با شکرو يا بدون شکربا غذاهاي ساده شروع کنيد سپس غذاهايي که طعمشان دوحالت است پيشنهاددهيد.

مثال:

پوره . حلوا . سيب زميني . کتلت . هويج . کوفته . گورجه فرنگي .

مدت بازي:

خواندن ليست غذا نبايد بيشتر از يک ربع طول بکشد.


بازی من وتوچه شباهت هایی باهم داریم

فایده بازی من و تو:

من مقایسه بادیگران وکشف خود.

تعداد بازیکنان:

نامشخص است . کودکان بایدجفت جفت کنار هم دیگرقرار بگیرند . یعنی هرگروه باید از دوکودک تشکیل شده باشند.

قوانین بازی:

بازی من وتو

کودکان را دوتادوتا ازهم جداکنید. بهتراست هر دو یک جنس باشند . یعنی دودختر دو پسر و…به هرگروه 3دقیقه وقت بدهید تا هرکدام ازآنهاوجوه تشابه موجودبین خودو شریک خود را بگویند.گروهی برنده میشوند که بیشترین تعداد شباهت هایشان رابیان کنند.

مثال:

هردو ما دارای دو چشم خرمایی رنگ هستیم .جوراب پوشیدیم کفش ما بند دارد . پیراهن ما دکمه دار است . زانوی ماخراشیده شده است و…

مدت بازی:

15 دقیقه


بازی بدون دم وبدون سر

آماده کردن بازی:

دو مجموعه شبیه به هم ازاشکال رنگی را برای هرکودک آماده کنید به عنوان مثال : مجموعه اول شامل:…..و مجموعه دوم نیزشامل: گربه خانه سگ درخت و… آماده کنید .

فایده بازی:

این بازی باعث تمرین و تقویت حافظه ی بصری کودک ازطریق اشکال ورنگ های پیشنهادی به او می شود همچنین در قسمت دوم از بازی ذهن کودک به تجسم فکری به شیوه معکوس می پردازد .

تعداد بازیکنان:

10 بازیکن می باشد طوری که تامل  و تفکر دقیق کودک نسبت به اشکال روی میز فراهم شود.

قوانین بازی:

اشکال رنگی را به شیوه ای معین درخطی مستقیم قراردهید و کودکان را تشویق کنید به مدت دو دقیقه به اشکال نگاه کنند.شما باید ترتیبی را که آماده کرده اید ثبت کنید. به هر بازیکن دو مجموعه شبیه به هم بدهید مجموعه اشکال اول باید مانند اشکال دوم باشد . کودکان را در اتاق پخش کنید و اشکال را روی میز مرتب نمایید.کودکان باید در ده دقیقه طبق ترتیب اول اشکال را روی زمین قرار دهند.سپس مجموعه دوم اشکال رابه صورت معکوس روی میز بگذارند.

مدت بازی:

این بازی 10 دقیقه طول میکشد و نیازمند تلاش و تمرکز زیاد کوکان میباشد .


بازی زندگی من باتصاویر

آماده کردن بازی:

تصاویری را که مربوط به زندگی روزانه است . از مجله در بیا ورید و آنها را روی روزنامه یا کارتنی بچسبانید . سپس این تصاویر را به صورت کارت در بیاورید .

فایده بازی:

این بازی موجب راهنمایی کودکان به تنظیم اوقاتشان و دادن تاریخ هایی به هم پیوسته برای عناصر زندگی شان میشود .

تعدادبازیکنان:

1 تا 6 کودک میباشد طوری که بازی خسته کننده نباشد.

قوانین بازی:

کارت هایی راکه آماده کرده اید در برابر کودکان قرار دهیدوبگذارید به مدت 2 دقیقه به آن نگاه کنند.کارت ها ر ا به کودک ا و ل بد هد تا مطا بقبا ترتیبی که آن را مناسب می بینید.آنهارامرتب کند . دراین زمان سرمربی بازی بایدبه ثبت ترتیب قرارگرفتن کارت ها و دادن آن به بازیکن بعدی بپردازد.سپس هر بازیکن کارت ها را پس میگیردو به کمک سرمربی آنها را مرتب مینماید.

مثال:تخت.فنجان. . سینی . قاشق . پارچه . کیف . تکه یی شیرینی . کوچک . حمام و…

کودکان هیچ وقت این اشیا را انتخاب نمیکنند . زیراقاشق برای یکی ازکودکان نمادوعده ی شام است ودرنزد دیگری نمادوعده ی صبحانه است و…

مدت بازی:

برای هرکودک باید2دقیقه درنظرگرفته شود.


بازی پرکردن اشکال

آماده کردن بازی:

برای هر بازیکن روی کارتنی سبک . مجموعه ای ازاشکال هندسی مثل : مستطیل مربع دایره دایره مثلث شش ظلعی وهشت ضلعی راجدا کنید .

فایده بازی:

هریک ازبازیکنان بایدطبق دستورات سرمربی این اشکال راروی یکدیگر قرار دهند.
آنان ازاین طریق بامعنی بالاوزیرآشنا می شوند.درعین حال با اشکال هندسی نیز آشنا میگردند.

تعدادبازیکنان:

تعداد بازیکنان برحسب مساحت موجود تعیین می شود.

قوانین بازی:

کودکان را در سالنی پخش کنید و مجموعه یی کامل از اشکال کارتنی را در اختیارهریک از آنها بگذارید .
سپس از هرکدام ازآنها بخواهید پشت به دیگری بنشیند و شروع به پرکردن اشکال کند .
قبل از آن ترتیب اشکال راروی کاغذ بنویسید.

مثال:

به انها بگویید دایره رازیرمربع وبالای شش ضلعی قراردهند.هشت ضلعی رازیرذوذنقه ومربع مستطیل را بین مربع و هشت ضلعی مثلث را بالای  مستطیل وزیرذوذنقه ومربع رابین مستطیل ودایره بگذارند.ترتیب اشکال به شکل زیر :
ذوزنقه . مثلث . هشت ضلعی . مستطیل . مربع . دایره و شش ضلعی ترتیب اشکالی راکه هرکودک روی زمین گذاشته است .
باترتیبی که روی کاغذنوشته اید مشاهده کنید.

مدت بازی:

تقریبا15دقیقه این بازی طول میکشد این بازی نیازبه تمرکز کودکان ندارد به همین دلیل میتوان این بازی رابه راحتی انجام داد.


جمع مفید ودلپذیر

آماده کردن بازی:

لیستی از اشیای مفید ودلپذیر راتهیه کنید.

فایده بازی:کودکان میتوانند بامهنای مفید و دلپذیرآشناشوند . علاوه براین روش این بازی نیازمند به کارگیری استدلال وفکرمشباشد.

تعداد بازیکنان: نامشخص است.

قوانین بازی :

تعدادی ازاشیا را به کودک پیشنهاددهید و از او بخواهید این اشیا رادر لیستی مفید یادلپذیر دسته بندی کند. ممکن است بعضی از این اشیا در هر دو لیست باشد.

مثال :

عطر.شیرینی.آینه.ماشین.خورسید.گل…

مدت بازی: حداقل نیم ساعت میباشد.

 

منبع : کتاب110بازی سرگرم کننده ومفید برای کودکان
نوشته:کاترین ژولت

Instagram Logo Small TabanToys.com
Telegram Logo Small TabanToys.com
Logo Rubika App TabanToys.com
Phone Logo Small TabanToys.com
سبد خرید

ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

محصولات
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من
نحوه محاسبه قیمت

پس از ثبت سفارش اول، براساس نوع تسویه و حجم خرید، درصد تخفیف ثابت بر روی تمام کالاها دریافت خواهید کرد که این درصد طی تماس تلفنی توسط کارشناسان ما ارزیابی خواهد شد.

حجم خرید

نوع تسویه

سطح قیمت

جینی

چکی

قیمت پایه

جینی

نقدی

سطح 1

کارتنی

چکی

سطح 1

کارتنی

نقدی

سطح 2

خاوری

چکی

سطح 2